Skip to content

Skólasetning

Kæru nemendur og forráðamenn í Seljaskóla!

Skólasetning og fyrsti skóladagur
Þessa dagana erum við starfsfólk Seljaskóla að undirbúa nýtt skólaár og er tilhlökkun mikil að fá nemendur í hús.

Skólastarf hefst mánudaginn 22. ágúst kl. 8:30 og mæta nemendur sem hér segir:

2. bekkur heimastofa hús 9
3. bekkur heimastofa hús 10
4. bekkur miðrými hús 6
5. bekkur heimastofur hús 6
6. bekkur miðrými hús 4
7. bekkur heimastofur hús 4
8. bekkur miðrými hús 3
9.bekkur 9. ÓL stofu 36, 9. LÓ  stofu 21, 9. VJ stofu 73.
10. bekkur 10. GS stofu 22, 10. BÓK stofu 24, 10. ÁHM (áður 9.ELÞ) stofu 25.

 

Umsjónarkennarar taka á móti nemendum og allir nemendur eru hjá umsjónarkennurum fram að frímínútum kl. 9:30. Kennsla hefst skv. stundaskrá  kl. 9.50. Í umsjónartíma fá nemendur stundatöflu, kynningu á hópum og tækifæri gefst til að fara yfir starfið framundan, skólareglur, Sáttina o.s.frv.

Nemendur sem eru að hefja nám í 1. bekk hafa fengið boð um viðtal ásamt foreldrum og mæta í viðtal 20. eða 23. ágúst.  Þeir mæta samkvæmt stundatöflu þann 24. ágúst.

 

Stjórnun Seljaskóla
Guðbjartur Ólason tók við  sem skólastjóri 1. ágúst sl. Jóhanna Héðinsdóttir er aðstoðarskólastjóri Seljaskóla, Guðrún Guðmundsdóttir og Margrét Guðvarðardóttir eru deildarstjórar. Laufey Hjálmarsdóttir er deildarstjóri stoðþjónustu. Við hlökkum til að vinna með ykkur í vetur.

Starfsfólk Seljaskóla.

 

 

 

_______________________________________________________________

(google translate below)

Dear students and guardians of Seljaskóli!
Starting school and first day of school
These days are the staff of Seljaskóli preparing for a new school year and there is great anticipation to get students back to school. School starts on Monday 22 August at 8:30 as follow:

2. grade home classroom house 9
3. grade home classroom house 10
4. grade home classroom house 6
5. grade home classroom house 6
6. grade home classroom house 4
7. grade home classroom house 4
8. grade home classroom house 3
9. grade 9. ÓL classroom 36, 9. LÓ  classroom 21, 9. VJ classroom 73.
10. grade 10. GS classroom 21, 10. BÓK classroom 24, 10. ÁHM (last year
9.ELÞ)) stofu 25.

 

____

Supervising teachers welcome the students and all students stay with the supervising teachers until recess at 9:30am. Lessons start according to schedule at 9.50. In supervision time, students receive a timetable, an introduction to groups and an opportunity to review the work ahead, school rules, the Conciliation, etc.

Students who are starting 1st grade have been invited to an interview together with their parents and will attend an interview on August 20 or 23. They arrive according to the timetable on August 24.

 

School administration of Seljaskóli

Guðbjartur Ólason took over as principal on August 1 last. Jóhanna Héðinsdóttir is the assistant principal of Seljaskóli, Guðrún Guðmundsdóttir and Margrét Guðvarðardóttir are department heads. Laufey Hjálmarsdóttir is the department head of support services. We look forward to working with you this school year.

The staff  of Seljaskóli.

______________________________________________________________________

Drodzy uczniowie i opiekunowie Seljaskóli!

Rozpoczęcie szkoły i pierwszy dzień szkoły
W dzisiejszych czasach pracownicy Seljaskóli przygotowują się do nowego roku szkolnego i istnieje wielkie oczekiwanie na powrót uczniów do szkoły. Szkoła rozpoczyna się w poniedziałek 23 sierpnia o godzinie 8:30 w następujący sposób:

2. bekkur Klasa 9
3. bekkur Klasa 10
4. bekkur Klasa 6
5. bekkur Klasa 6
6. bekkur Klasa 4
7. bekkur Klasa 4
8. bekkur Klasa 3
9.bekkur 9. ÓL klasa 36, 9. LÓ  klasa 21, 9. VJ Klasa 73.
10. bekkur 10. GS klasa 22, 10. BÓK klasa 24, 10. ÁHM klasa  25.

Nauczyciele nadzorujący witają uczniów, a wszyscy uczniowie zostają z nauczycielami nadzorującymi do przerwy o 9:30. Lekcje rozpoczynają się zgodnie z harmonogramem o godzinie 9.50. W czasie superwizji uczniowie otrzymują plan zajęć, wprowadzenie do grup oraz możliwość przeglądu pracy przed nimi, regulaminu szkoły, postępowania pojednawczego itp.

Uczniowie rozpoczynający pierwszą klasę zostali zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną wraz z rodzicami i przybędą na rozmowę 20 lub 23 sierpnia. Przyjeżdżają zgodnie z rozkładem 24 sierpnia.

 

Administracja szkolna Seljaskóli

Guðbjartur Ólason objął stanowisko dyrektora 1 sierpnia tego roku. Jóhanna Héðinsdóttir jest zastępcą dyrektora Seljaskóli, Guðrún Guðmundsdóttir i Margrét Guðvarðardóttir są dyrektorami departamentów. Laufey Hjálmarsdóttir jest kierownikiem działu usług wsparcia. Cieszymy się na współpracę z Państwem w tym roku szkolnym.

Pracownicy Seljaskóli.